Juridische kennisgeving

ONLINE BOEKEN

Boek uw vakantie aan de Costa Brava

Kim’s Camping SL met adres in Llafranc (Girona), in Font d’en Xeco, 1, en met C.I.F. nummer B17083353 geregistreerd in de Mercantile Registry van Llafranc, Volume 116 Folio 103, Sheet nummer GI-4597, 1e registratie, eigenaar van de URL www.campingkims.com en contact telefoonnummer 972 30 11 56.

Kim’s Camping SL is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website op www.campingkims.com, hierna “het bedrijf” genoemd.

Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden kent voordat u doorgaat met navigeren.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze website neemt de verplichting op zich om de informatie van gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan nationale en Europese vereisten die de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers regelen.

Deze website voldoet strikt aan de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en aan het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, bekend als de verordening voor de ontwikkeling van de LOPD. Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG), en aan wet 34/2002 van 11 juli van Informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Verplichtingen van de gebruikers

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met Kim’s Camping SL impliceert. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder in strijd te zijn met de huidige wetgeving, goede trouw en openbare orde.

Het gebruik van de website is verboden, voor illegale of schadelijke doeleinden, of dat op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

De reproductie, distributie of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door het bedrijf als rechtmatige eigenaar.
Elke schending van de rechten van de aanbieder of het bedrijf als rechtmatige eigenaar.
Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website van het bedrijf verbindt de gebruiker zich ertoe geen gedragingen uit te voeren die het imago, de belangen en rechten van het bedrijf, van derden kunnen schaden of die de website van het bedrijf kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten. bedrijf dat op enigerlei wijze het normale gebruik van genoemde website voorkomt.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat het bedrijf daarom geen afwezigheid van malware of andere elementen kan garanderen die wijzigingen in de computersystemen kunnen veroorzaken ( software en hardware) van de gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden die zich daarin bevinden, hoewel alle noodzakelijke middelen en passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Persoonlijke gegevens

Het bedrijf voldoet volledig aan de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen van zijn activiteiten. Het bedrijf heeft de nodige technische maatregelen genomen om het vereiste beveiligingsniveau te handhaven, afhankelijk van de aard van de verwerkte persoonsgegevens en de omstandigheden van de behandeling, om zoveel mogelijk en altijd volgens de stand van de techniek te voorkomen. , de wijziging, het verlies, de behandeling of ongeautoriseerde toegang.

Het bedrijf heeft een privacybeleid dat in detail onze inspanningen voor de transparantie en beveiliging van de informatie die we verwerken beschrijft.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen, zijn eigendom van het bedrijf of geautoriseerde derde partijen, zonder dat het duidelijk is dat het gebruik of de toegang tot de website het gebruiksrecht toekent aan genoemde merken, handelsnamen en / of onderscheidende tekens.

De inhoud is intellectueel eigendom van het bedrijf of van derden, zonder te worden begrepen te zijn toegewezen aan de Gebruiker, op grond van hetgeen is vastgelegd in het privacybeleid.

Verantwoordelijkheden

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies van welke aard dan ook aan de Gebruiker die leidt tot storingen of verbroken verbindingen in telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de service van de website veroorzaken tijdens het aanbieden van deze of met vorige karakter

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de informatie en andere inhoud die is geïntegreerd in websites of spaties van derden die toegankelijk zijn via de Kim’s Camping SL-portal via links, hyperlinks of links, noch voor de informatie en andere inhoud die is geïntegreerd in spaties of webpagina’s van derden van die toegankelijk zijn via links, hyperlinks of links naar de portal.

De camping aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor schade, verliezen, claims, claims of kosten, veroorzaakt door:

(I) Interferenties, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, gemotiveerd door tekortkomingen, overbelastingen en fouten in telecommunicatielijnen en -netwerken, of voor enige andere oorzaak buiten de controle van de camping.

(II) Illegale inbreuk door het gebruik van kwaadaardige programma’s van welke aard dan ook en via alle communicatiemiddelen, zoals computervirussen….

(III) Onjuist of ongepast gebruik van de webpagina’s van de camping.

(IV) Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing in de browser of door het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

Toepasselijk recht

Deze juridische kennisgeving wordt in al haar uitersten beheerst door de Spaanse wetgeving en de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming 679/2016.

Voor de oplossing van elk conflict dat zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot de website, de Gebruiker en de camping, leggen ze zich uitdrukkelijk voor aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Girona, en zien af ​​van alle andere algemene of speciale jurisdicties die van toepassing kunnen zijn.

Onder deze voorwaarden is ook wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatie en e-maildiensten van toepassing.